Privacy Policy

Privacy Policy คือนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่ทางเว็บไซต์ ufabetforce.com ได้มีการกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้งานต่าง ๆ ที่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ และยังได้ทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว ของผู้ใช้บริการไว้อย่างแน่นหนา และไม่มีการนำข้อมูลของผู้ใช้บริการไปแชร์ต่อที่สาธารณะ หรือไม่นำไปแชร์ให้กับบุคคลอื่นทราบอย่างเด็ดขาด

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

นักพนันทุกท่านที่ใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ufabetforce.com ทุกข้อมูลที่แจ้งให้กับทางเว็บไซต์ทราบ จะถูกนำไปใช้งานตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และจะถูกจัดเก็บไว้ด้วยระบบความปลอดภัยที่แน่นหนา ไม่มีทางที่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ รั่วไหลออกไปสู่ภายนอกอย่างเด็ดขาด

 • ข้อมูลที่ทางเว็บรวบรวม

ข้อมูลต่าง ๆ ในการใช้งานกับทางเว็บไซต์ ufabetforce.com ตั้งแต่การสมัครสมาชิก จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ ชื่อนามสกุลของผู้ใช้บริการ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ID LINE และหมายเลขบัญชีธนาคาร

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

การเข้าใช้บริการในครั้งแรกทางเว็บไซต์ ufabetforce.com จะมีระบบจดจำรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน ซึ่งทำให้การเข้าใช้บริการในครั้งต่อ ๆ ไปของนักพนันมีความสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกรวบรวมมาจากผู้ใช้บริการทางเว็บไซต์ ufabetforce.com จะมีการนำมาวิเคราะห์เพื่อทำการปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการของทางเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้บริการของทางเว็บไซต์ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น

 • การแชร์ข้อมูล

ทุกข้อมูลของผู้ใช้บริการที่อยู่ภายในเว็บไซต์ ufabetforce.com จะไม่มีการนำไปเผยแพร่ และไม่มีการนำข้อมูลของผู้ใช้บริการไปส่งต่อให้บุคคลอื่นทราบอย่างเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีดำเนินการตามกฎหมาย

 • การจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกคนจะถูกทางเว็บ ufabetforce.com จัดเก็บไว้ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนามากที่สุด และทันสมัยมากที่สุด

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

หากทางเว็บไซต์ ufabetforce.com ได้ทำการตรวจสอบ และพบว่าผู้ใช้บริการมีอายุไม่ถึง 18 ปี ทางเว็บไซต์สามารถปฏิเสธการให้บริการได้ทันที และยังสามารถยกเลิกสถานะสมาชิก ของผู้ใช้บริการท่านนั้น ๆ ได้อีกด้วย

 • สิทธิ์ของผู้ใช้บริการ

หากผู้ใช้บริการท่านใด ที่มีความประสงค์อยากเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ในการใช้บริการของท่าน สามารถทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ของทางเว็บไซต์ เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงได้ที่ contact@ufabetforce.com

 • ปรับปรุงนโยบาย

ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ในการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ตามความเหมาะสม โดยทุกการปรับปรุงจะมีการแจ้งให้กับผู้ใช้บริการ ทราบผ่านทางประกาศของเว็บไซต์

 • วิธีติดต่อเรา

ผู้ใช้บริการท่านใดที่มีความสงสัย ในการใช้งานนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บ คุณสามารถทำการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมงานได้ที่ contact@ufabetforce.com

 • วันที่นโยบายบังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ ufabetforce.com ได้มีการประกาศบังคับใช้งานตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2559

 • ภาษาของนโยบาย

นโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ ufabetforce.com จะเป็นภาษาไทยทั้งหมด โดยสามารถนำไปแปลเป็นภาษาอื่นได้ แต่เวอร์ชั่นภาษาไทยจะถือเป็นเวอร์ชั่นพื้นฐานในการใช้บริการ